PROJEKT „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wartość projektu: 8 719 998,80 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 7 411 998,98 zł 

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 435 999,94 zł 


Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa

Realizator: Gmina Miasta Tarnowa/ Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów
Tel. 14 621-26-81

ADRES BIURA PROJEKTU
„Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”
ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów
tel. 14 621-26-81
e-mail: tckp@poczta.fm

Sekretariat (pokój nr 1)
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:30

Koordynator (pokój nr 13)
dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 11:00

Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” w latach 2020-2023. W ramach projektu uczniowie szkół Gminy Miasta Tarnowa prowadzących kształcenie zawodowe będzie mogło skorzystać z różnych form doskonalenia  i zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Nabór na konkretną formę wsparcia prowadzony będzie bezpośrednio w szkołach w sposób cykliczny.
Oprócz pomocy uczniom projekt przewiduje również wsparcie dla kadry pedagogicznej.
Jako dopełnienie pomocy w doskonaleniu się uczniów w projekcie przewidziano również doposażenie bazy dydaktycznej. Pozwoli to rozbudować i zaktualizować w sposób istotny bazę dydaktyczną z uwzględnieniem tendencji technologicznych i zmieniających się realiów rynku pracy.


Partner projektu:

Accessibility