W przypadku, gdy opiekunem praktyk zawodowych zostaje pracownik do wniosku o refundację należy dołączyćnastępujące dokumenty (w formie kopii z potwierdzeniem oryginału):

 • Zestawienie poniesionych wydatków;
 • Umowa o organizację praktyki zawodowej między szkołą a pracodawcą;
 • Program nauczania;
 • Lista obecności z podpisami uczniów wraz z protokołem z egzaminu zaliczeniowego praktyki zawodowej;
 • Lista płac;
 • Wyciąg bankowy potwierdzający wpłatę składek ZUS oraz podatku dochodowego;
 • Powołanie osoby na opiekuna praktyki zawodowej z podaniem jego statusu zawodowego i pedagogicznego.

Proszę o przekazanie w/w dokumentów na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Szujskiego 13
33-100 Tarnów

Postawa prawna do wyliczenia dodatku i premii dla opiekuna praktyk:

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 stycznia 2022 r.  w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 r.

W związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 2140) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6220,80 zł.

Szczegółowe warunki refundacji określa

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późniejszymi zmianami);
 2. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) ;
 3. Regulamin Praktyk Zawodowych z dnia 01 września 2019 r. (CKZ) .

Formularze do pobrania:

 • Protokół z egzaminu zaliczeniowego (POBIERZ);
 • Wniosek o refundacje, zestawienie poniesionych wydatków (POBIERZ);
 • Regulamin Refundacji Praktyk Zawodowych (POBIERZ);

Accessibility