W przypadku, gdy opiekunem praktyk zawodowych zostaje pracownik do wniosku o refundację należy dołączyćnastępujące dokumenty (w formie kopii z potwierdzeniem oryginału):

1. Zestawienie – wniosek o refundację wypłat praktyk zawodowych.

2.Umowa o organizację praktyki zawodowej między szkołą a pracodawcą.
3. Program nauczania.

4. Lista obecności z podpisami uczniów wraz z protokołem z egzaminu zaliczeniowego praktyki zawodowej.

5. Lista płac z wyszczególnionym dodatkiem dla opiekuna.

6. Wyciąg bankowy potwierdzający wpłatę składek ZUS oraz podatku dochodowego zawierające kwoty wynikające z listy płac za zapłacony dodatek dla opiekuna.

7. Powołanie osoby na opiekuna praktyki zawodowej z podaniem jego statusu zawodowego i pedagogicznego ze wskazaniem terminu odbywania praktyki.
8. Wyciąg bankowy lub potwierdzenie zapłaty dodatku dla opiekuna.

Proszę o przekazanie w/w dokumentów na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Szujskiego 13
33-100 Tarnów

Postawa prawna do wyliczenia dodatku i premii dla opiekuna praktyk:

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r.

W związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 396 oraz z 2023 r. poz. 825) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7767,61 zł

Szczegółowe warunki refundacji określa

  1. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późniejszymi zmianami);
  2. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) ;
  3. Regulamin Praktyk Zawodowych z dnia 07 października 2022 r. (CKZ) .

Formularze do pobrania:

  • Protokół z egzaminu zaliczeniowego (POBIERZ);
  • Wniosek o refundacje, zestawienie poniesionych wydatków (POBIERZ);
  • Regulamin Refundacji Praktyk Zawodowych (POBIERZ);

Accessibility