W grudniu 2019 zakończono realizację zadań projektowych związanych ze wsparciem uczniów i kadry pedagogicznej. Wszystkie działania w ramach projektu realizowane były z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji między innymi poprzez zastosowanie w procesie rekrutacji kryteriów premiujących dla kobiet i osób z niepełnosprawnością. Wszystkie zrealizowane w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku” formy wsparcia pozwoliły osiągnąć założone w projekcie wskaźniki. Każde zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i wysoką frekwencją. Dodatkowo kursy, kończące się egzaminami miały wysoką zdawalność.

W ramach realizacji doradztwa zawodowego do tej pory ponad 4200 uczniów zdobyło informacje jak poruszać się po rynku pracy, gdzie szukać potencjalnych pracodawców, zidentyfikowało swoje mocne i słabe strony oraz odkryło własne kompetencje i możliwości zawodowe.

W kursach zawodowych wzięło udział prawie 1500 uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Z tej liczby ponad 900 uczniów zdobyło kwalifikacje zawodowe, zdając pozytywnie egzamin po zakończeniu wybranej formy wsparcia. Najwyższą frekwencją i zainteresowaniem cieszył się kurs lutowania i naprawy pakietów elektrycznych oraz kursy spawania (metodą MAG i TIG).

Podczas jednodniowych wizyt zawodoznawczych do przedsiębiorstw uczniowie mieli okazję zapoznać się z organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa w swojej branży oraz poznać potencjalne przyszłe miejsca pracy. W tej formie wsparcia wzięło udział ponad 2400 uczniów.

W ramach dwudniowych warsztatów szkoleniowych w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na uczelniach prawie 800 uczniów miało dostęp do nowoczesnych technologii, wyposażenia oraz oprogramowania stosowanego w branżach.

W celu zmniejszenia dysproporcji miedzy poziomem wiedzy wśród uczniów z zakresu ICT, języka angielskiego branżowego oraz języka niemieckiego branżowego 1200 uczniów uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych z tych zakresów.

W czasie realizacji projektu 129 osób uczęszczało na Zawodowe Kursy Uzupełniające, z czego ponad 80 osób po zdaniu egzaminu otrzymało dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Ponad 350 osób zdobyło doświadczenie praktyczne podczas stażu/praktyki zawodowej u pracodawców. Podczas 150 godzin zajęć poznali środowisko pracy już w trakcie procesu kształcenia zawodowego, zdobyli rozeznanie jak odbywa się wykonywanie zawodu w poszczególnych branżach.

Dla 150 uczniów szczególnie uzdolnionych przyznano stypendia za najlepsze wyniki w nauce. Stypendia wypłacane są przez 10 miesięcy w roku w kwocie po 600zł miesięcznie. Pomoc stypendialna ma na celu umożliwienie uczniom zdolnym szybszego rozwoju na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Zacieśniając współpracę z uczelniami i umożliwić transfer know-how z uczelni bezpośrednio do szkół ponadgimnazjalnych, ale także by lepiej przystosować program w szkołach do potrzeb rynku pracy utworzono 8 klas patronackich w branży wiodącej (4 klasy informatyków, 2 klasy elektroników, 1 klasy elektryków, 1 klasa mechatroników).

Wsparciem projektu zostało objętych również 28 nauczycieli pracujący w branżach elektryczno – elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej. 11 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, natomiast 17 nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje w ramach kursów zawodowych.

W ramach współpracy z przedsiębiorcami podpisano ponad 60 umów o staże/praktyki zawodowe. Pracodawcy z subregionu tarnowskiego brali czynny udział w działaniach CKZ podczas realizacji projektu. CKZ prowadzi działania zmierzające do włączenia pracodawców i przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dąży do udziału pracodawców, przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów, a także współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie modyfikacji treści programów nauczania na kierunkach już istniejących. Dzięki czynnej współpracy zapewniona jest wysoka efektywność realizowanej praktyki zawodowej oraz staży, a prowadzone na bieżąco działania zmierzają do unowocześniania bazy dydaktycznej, uwzględniając wymogi jakościowe określone w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno – Szkoleniowych.

Accessibility